Maaeluministri määruse „Taimetervise järelevalve tasu määra kehtestamine 2022. aastaks” eelnõu

Sissejuhatus:

 •  Maaeluministri määrus „Taimetervise järelevalve tasu määra kehtestamine 2022. aastaks” kehtestatakse taimekaitseseaduse (edaspidi TaimKS) § 441 lõike 6 alusel, mille kohaselt kehtestab maaeluminister igaks aastaks järelevalvetoimingu tegemise eest võetava järelevalvetasu määra.
 • Taimetervise järelevalve tasu on ametliku kontrolli määruse artikli 79 lõikes 1 ja lõike 2 punktis c nimetatud juhtudel teatamis- või loakohustusega ettevõtja tegevuse ja taime, taimse saaduse või muu objekti nõuetekohasuse hindamisega seotud ametliku kontrolli ja muu ametliku toimingu tegemise eest tasutav summa.
 • Ametliku kontrolli määruse artikli 79 lõike 2 punktis c sätestatud juhtudel maksab kohustatud isik järelevalvetoimingu tegemise eest järelevalvetasu TaimKS-i § 441 lõike 6 alusel kehtestatud määras.
 • Antud juhul on mõeldud ametlikku kontrolli, mida esialgu ei olnud kavas teha, kuid mis on vajalik ametliku kontrolli määruse kohase ametliku kontrolli käigus avastatud asjaomase ettevõtja rikkumise tõttu ning mida tehakse selleks, et hinnata rikkumise ulatust ja mõju, või selleks, et teha kindlaks, kas rikkumine on kõrvaldatud.
 • Järelevalvetasu tuleb maksta iga järelevalvetoimingu tegemise eest.
 • Kui tuvastatud rikkumisega seoses on vajadus hinnata rikkumise ulatust ja mõju või kui rikkumise kõrvaldamine on vaja kindlaks teha mitmel päeval tehtava järelevalvetoiminguga, arvestatakse järelevalvetasu iga järelevalvetoimingu eest.
 • Taimetervise järelevalve tasu määra arvutamisel lähtutakse ametliku kontrolli määruse artiklist 82, mille kohaselt kasutatakse lõivude ja tasude kehtestamisel ühte kahest artikli 82 lõikes 1 nimetatud arvutusmeetodist või nende kombinatsiooni.
 • Antud juhul on valitud kahe arvutusmeetodi kombinatsioon, mille puhul tasu määr arvutatakse kindla summana, lähtudes pädeva asutuse ametliku kontrolliga seotud kogukuludest (ametniku töötasu ja sellelt makstavad maksud, sõidukulu) teatud ajavahemikul (nagu on kirjeldatud esimeses meetodis), kuid seda kohaldatakse vaid nende ettevõtjate suhtes, kes on ametlikus kontrollis osalenud (vastavalt teisele meetodile).
 • Selline lähenemine on võetud, kuna esimese meetodi kohaselt tuleks tasu määra kohaldada kõigi ettevõtjate suhtes, olenemata sellest, kas kõnealuse ajavahemiku jooksul on ettevõtja suhtes ametlikku kontrolli tehtud.
 • Kuna tegemist on kontrolliga, mis on vajalik ametliku kontrolli käigus avastatud rikkumise tõttu ning mida tehakse selleks, et hinnata rikkumise ulatust ja mõju, või selleks, et teha kindlaks, kas rikkumine on kõrvaldatud, siis ei ole põhjendatud tasu kohaldamine nende ettevõtjate suhtes, kelle tegevuses ei ole rikkumist tuvastatud.
 • Taimetervise järelevalvetoimingu tegemise eest makstava järelevalvetasu määr 2022. aastal on 76,5 eurot.
 • Määrus jõustub 1. jaanuaril 2022. a.

Määruse eelnõu: TT_JV_tasu_2022_EN
Määruse seletuskiri: TT_JV_tasu_2022_SK