Maaeluministri määruse „Põllumajanduslooma märgistamise ja registreerimise ning veisepassi väljastamise kord, põllumajanduslooma tapmisest ja hukkumisest ning kõrvaldamisest teavitamise kord ning identifitseerimisvahendi eemaldamise ja asendamise nõuded” eelnõu

Sisukokkuvõte:

  • Maaeluministri määruse „Põllumajanduslooma märgistamise ja registreerimise ning veisepassi väljastamise kord, põllumajanduslooma tapmisest ja hukkumisest ning kõrvaldamisest teavitamise kord ning identifitseerimisvahendi eemaldamise ja asendamise nõuded” eelnõu on välja töötatud veterinaarseaduse § 31 lõike 3 alusel.
  • Kehtiv põllumajandusministri määrus „Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, põllumajandusloomade identifitseerimise ning nende kohta andmete registreerimise viisid ja kord, registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord”, mis kehtestati loomatauditõrje seaduse § 11 lõike 2 alusel, muutub kehtetuks seoses veterinaarseaduse (384 SE) jõustumisega 1. detsembril 2021. a, kus on ettenähtud loomatauditõrje seaduse kehtetuks tunnistamine.
  • Volitusnormi on muudetud, kuna osa kehtivast volitusnormist on hõlmatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2016/429 loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks (ELT L 84, 31.03.2016, lk 1–208) ja komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2019/2035 millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/429 seoses maismaaloomade pidamise ettevõtteid ja haudejaamu ning teatavate peetavate maismaaloomade ja haudemunade jälgitavust käsitlevate eeskirjadega (ELT L 314, 05.12.2019, lk 115–169).
  • Enamus määruse nõudeid on siiski jätkuvalt vajalik kehtestada, et reguleerida riigisisesed toimingud ja osi, mida eelnimetatud määrused ei kata.
  • Näiteks on komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/2035 artikli 82 rakendamiseks vaja kehtestada kord, et tagada loomapidaja kolmandast riigist EL-i toodud või muus EL-i riigis eelnevalt nõuetekohaselt identifitseeritud loomade identifitseerimisvahendi ja -numbri seostamine ettevõttega, kus looma peetakse.
  • Määruse jõustumine on eelnõu kohaselt kavandatud 1. detsembril 2021. a. Jõustumise kuupäev on sätestatud arvestusega, et määrus jõustuks ühel ajal veterinaarseadusega.

Määruse eelnõu: EN_margistamine
Määruse seletuskiri: SK_margistamine