Maaeluministri 29. juuli 2015. a määruse nr 76 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus“ muutmine

 

Sisukokkuvõte:

  • Eelnõuga pikendatakse maaeluministri 29. juuli 2015. a määruses nr 76 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus“ toetatavate tegevuste elluviimise tähtaegu.
  • Määruse muutmine on vajalik „Eesti maaelu arengukava 2014–2020“ meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse“ tegevuse liigi 4.3 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid“ paremaks rakendamiseks.
  • Meetme 4.3.2 raames antava toetuse puhul pikendatakse toetatavate tegevuste elluviimise tähtaega neljandas taotlusvoorus 2018. aastal toetust saanud toetuse saajatel seniselt kahelt aastalt ja kaheksalt kuult kolme aasta ja kaheksa kuuni ehk veel ühe aasta võrra ning viiendas taotlusvoorus 2019. aastal toetust saanud toetuse saajatel seniselt kahelt aastalt kahe aasta ja kaheksa kuuni ehk kaheksa kuu võrra.
  • Eelnõuga võimaldatakse toetuse saajatel määruse alusel kavandatud tegevuste elluviimine lõpetada olukorras, kus tegevuse elluviimise tähtpäev (22.10.2021) on juba saabunud või lähiajal (27.01.–10.02.2022) saabumas, kuid kavandatud tegevused ei ole täielikult lõpetatud.
  • Toetatavate tegevuste elluviimise tähtaegade pikendamine on tingitud peamiselt vajadusest luua toetuse saajatele soodsad võimalused toetatavate tegevuste elluviimiseks olukorras, kus kavandatud tegevuste elluviimine ettenähtud tähtaja jooksul on raskendatud seoses keerulise olukorraga ehitusturul.
  • COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangute tagajärjel tekkinud majanduslikud mõjud ehitusvaldkonnas on toonud kaasa näiteks tarneahelate katkestused, ootamatud hinnamuutused ning tööjõu kättesaadavuse probleemid, mis on paratamatult mõjutanud ka toetuse saajaid nende kavandatud tegevuste elluviimisel.
  • Tähtaja pikendamise eesmärk on võimaldada toetuse saajatel kavandatud tegevused ellu viia ja seeläbi saavutada toetuse eesmärgid ning tagada sellega toetusraha parem ja täielikum ärakasutamine.
  • Määrus jõustub üldises korras.

Määruse eelnõu: EN_pikendamine_4_3_2
Määruse seletuskiri:SK_pikendamine_4_3_2