Aastal 2021 algab uus Euroopa Liidu finantsperiood, kus läbi Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika toetatakse jätkusuutlikku põllumajandust ning maapiirkondade arengut. Euroopa Liidu tasandil on seatud järgmiseks finantsperioodiks selged eesmärgid, läbi mille soovitakse sihipäraselt toetada põllumajandustootjaid.

Eestimaa Talupidajate Keskliit on oluliseks sotsiaalpartneriks Maaeluministeeriumile, kus on alanud esimesed ettevalmistused MAK 2021-2027 koostamiseks. Et meie liikmete huvid saaksid esindatud oleme kaasatud nii juhtkomisjoni töösse kui ka töörgruppide töösse. Perioodil detsember 2019 kuni märts 2020 toimuvad erinevate töögruppide kohtumised, mille eesmärk on luua meetmete ehk sekkumiste välja töötamine.

Töögruppide kirjelduse ja Taluliidu esindajad töögruppides leiate alljärgnevast tabelist:

Töögrupid Töögrupi läbiviimise eesmärgi kirjeldus ETKL-i esindaja/-d Organisatsioon E-post
AKIS töögrupp Eesmärgiks on välja selgitada kuidas võiks toimida  valdkonna innovatsiooni ja teadmussiirde süsteem (AKIS) Eestis, samuti saada ettepanekuid teadmussiiirde ja nõuande ning innovatisoonikoostööd toetavate sekkumiste kujundamiseks. Samuti töötab töögrupp välja sekkumised biomajanduse arendamiseks maapiirkonnas ettevõtete koostöös. Kalle Hamburg ETKL nõukogu esimees, Raplamaa Talupidajate Liit kalle@taluliit.ee 
Tingimuslikkus ja IAKS Eesmärgiks on välja töötada tingimuslikkuse nõuded tulevaseks programmperioodiks, sh maa heas põllumajandus- ja keskkonaseisundis hoidmise nõuded ja kohustuslikud majandamisnõuded.  Eesmärgiks on välja selgitada integreeritud administratsiooni ja kontrollisüsteem (IAKS) välja töötada. Koht täitmata
Metsandus Strateegiakava metsandust puudutavate sekkumiste üle vaatamine, täiendamine ja järjestusse seadmine sõltuvalt olulisusest. Sekkumisliikide lõikes toetusõiguslikkuse tingimuste kohta arvamuse küsimine Kertu Kekk Eesti Erametsaliit kertu.kekk@erametsaliit.ee
Põllumajandustootjate sissetulekud ja riskijuhtimine Eesmärgiks on välja selgitada rakendatavad otsetoetuste sekkumised ja nende toetusõiguslikkuse tingimused. Lisaks kaardistatakse põllumajandustootjate vajadused riskijuhtimismeetmete osas ning töötatakse välja nende rakendamise tingimused. Olavy Sülla ETKL nõukogu liige, Pärnumaa Talupidajate Liit olavy@nouanne.ee
Põllumajanduse ja toiduainetööstuse konkurentsivõime Eesmärgiks on välja selgitada ettepanekud ja põhimõtted, mille alusel kaasa aidata põllumajandustootjate ning toiduainetööstuste investeeringute tegemisele ning suurendada nende müügivõimekust ja konkurentsivõimet. Lisaks töötatakse välja alused, millest lähtutakse põllumajandustootmisega alustamise toetamisel. Olavy Sülla ETKL nõukogu liige, Pärnumaa Talupidajate Liit olavy@nouanne.ee
Ühistegevus ja koostöö Eesmärgiks on välja kujundada põhimõtted, mille alusel jätkata põllumajandusühistute arendamise toetamist ning välja selgitada ettepanekud ühistuliste investeeringute toetamiseks. Lisaks käsitletakse töögrupis ka mesindusprogrammi rakendamist ja sekkumisi muudes sektorites. Kalle Hamburg                        Leho Meltsa ETKL nõukogu esimees, Raplamaa Talupidajate Liit, Talukartul TÜ kalle@taluliit.ee
leho@talukartul.ee
Poollooduslikud kooslused Eesmärgiks on välja töötada poolloodusliku koosluse hooldamise toetamise tingimused järgmisel perioodil. Jaan Kiider ETKL nõukogu liige, Saaremaa Talupidajate Liit kiiderjaan@gmail.com
Keskkonnasõbralik aiandus ja kohalikud sordid Eesmärgiks on välja töötada keskkonnasõbraliku aianduse toetuse ning kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse nõuded. Marika Parv ETKL nõukogu liige, Võrumaa Talupidajate Liit marikaparv@gmail.com
Loomsed geneetilised ressursid Eesmärgiks on välja töötada ohustatud tõugu looma pidamise toetus Ants Aaman ETKL nõukogu liige, Eesti Maakarja Kasvatajate Selts info@taluliit.ee
antsaaman@gmail.com
Loomade tervis ja heaolu Eesmärgiks on välja töötada loomade heaolu toetus ning selgitada ja välja valida sobivad sekkumisviisid loomade tervise edendamiseks. Kerli Ats ETKL tegvjuht kerli@taluliit.ee 
Keskkonnasõbralikud praktikad ja mahepõllumajandus Eesmärgiks on välja töötada rakendatavad sekkumised ökokavadele ning II samba keskkonna- ja kliimameetmele, sh mahepõllumajandusele. Töögrupi tulemusena valmivad sekkumiste meetmelehed. Jaan Kiider
Maire Uustal
Saaremaa Talupidajate Liit, Ida-Virumaa Talupidajate Liit kiiderjaan@gmail.com   maireuustal@gmail.com
Lupjamine Eesmärgiks on välja selgitada osapoolte seisukohad ja toetamise võimalused ning töötada välja happeliste muldade neutraliseerimise toetus. Ermo Kasela Ida-Virumaa Talupidajate Liit ermo.kasela@gmail.com 
LEADER Eesmärgiks on välja selgitada aluspõhimõtted LEADER lähenemise rakendamiseks tulevasel programmiperioodil, sh abikõlbliku piirkonna definitsioon, nõuded kohalikule tegevusgrupile. Samuti on koostatud esialgsed sekkumiste lehed. Kerli Ats ETKL tegevjuht kerli@taluliit.ee
Maapiirkonna ettevõtlus Eesmärk on välja selgitada ettepanekud ja kujundada ühine arusaam maapiirkonnas ettevõtluskeskkonna arendamisele, ettevõtete konkurentsivõime kasvule ja  hästi tasustatud atraktiivsete töökohtade tekkele kaasa aitavate meetmete väljatöötamiseks. Olavy Sülla ETKL nõukogu liige, Pärnumaa Talupidajate Liit olavy@nouanne.ee

 

Lisainformatsioon ja töögruppide ajakava leiab aadressil https://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/upp-strateegiakava-2021-2027/ettevalmistus