ASENDAJA:
 • Sugulussidemetes olevad osapooled asendaja/talupidaja ei ole üldjuhul asendusega seotud töösuhetes. Erandiks on ettenägematud ja kiired asjaolud, mil tegemist on haigusega või ollakse mõnel muul põhjusel sunnitud olema talust eemal, nt haiglas, matustel, reisil, siis on raske kogu oma vara ja tegemisi võõrale inimesele jätta olukorras, kus asendada võiks sugulane, kes on teenistuses asendustalunik.
 • Asendajal on suured oskused. Ta arendab neid pidevalt ja seab eesmärgiks asendamise tegevustes, mis on seotud nii loomade, tehnika, kui seadmetega.
 • Asendaja ei vali talusid käsundi raskusastme alusel, eelistades kergemaid tegevusi. Teenindab kõiki soovijaid, on paindlik ja tolerantne.
 • Asendaja annab endast parima nii käsundi täitmisel, kui suhtlemisel. Ei dikteeri piirkonna juhile ja taludele oma tingimusi, unustades, et tellija on peremees. On piirkonnajuhile alati telefoniga kättesaadav ning valmis käsundit täitma, kui keeldumise põhjuseks ei ole eriolukord.
 • Asendaja teavitab kohe piirkonna juhti, kui talupidaja esitab tellimuse otse temale, kuna töödejuhataja paneb iga kuu lõpus kokku järgmise kuu tööde ajakava.
 • Veendub, et talul, kus ta esmakordselt käsundit täidab, on sõlmitud ETKL Asendusteenistusega kehtiv leping.  
PIIRKONNAJUHT – TÖÖDEJUHATAJA
 • Kuu viimasel nädalal kavandab järgmise kuu käsundite täitmise ajakava koostöös tellijate ja asendajatega.
 • Uue tellija pöördumisel külastab talu ja nõuetelevastavuse korral selgitab talupidajale põhjalikult lepingutingimusi, et vältida arusaamatusi ja teisitimõistmist.
 • Annab talupidajale juhtnööre, kuidas talu asendaja tulekuks ette valmistada.
 • Uue asendaja saatmisel uude tallu, läheb esimesel korral asendajaga kaasa, et kindlustada asendaja õigeaegne kohalolek ja olla toeks asendajale, kes uues kohas esmakordselt tööd alustab.
 • Suhtleb talupidajatega järjepidevalt, küsides tagasisidet ja hinnangut teenusega rahulolu kohta.
 • Probleemide korral reageerib koheselt, püüdes olukorda lahendada osapooli kaasates.
 TELLIJA
 • Esitab Teenistusele õigeaegselt vormikohase kirjaliku tellimuse.
 • Järgib piirkonnajuhiga kokkulepitud tellimise ajakava.
 • Leiab asendajale käsundist lähtuvat tegevust 8-ks tunniks päevas, väiksemates taludes vähemalt 6 tunniks, et motiveerida  asendajat  ja minimeerida transpordikulu.
 • Tutvub detailselt asendamise lepinguga enne selle allkirjastamist. Valmistab talu asendaja tulekuks ette, seades end asendaja rolli – koostab kirjalikud juhendid, märgistab loomad, teavitab asendajat loomade tervislikust seisundist jne.
 • Peab kinni maksetähtaegadest, et kindlustada asendajate tasude õigeaegsed väljamaksed.
 • Probleemide ilmnemisel otsib lahendusi, juhib asendaja tähelepanu tema vigadele, vältides probleemi süvenemist või kordumist. Teavitab probleemist piirkonnajuhti. Üldjuhul ei vali ega kinnistu ühe asendaja külge, vaid kasutab oma piirkonnale lähedal olevaid asendajaid või neid, keda piirkonnajuht talle välja pakub nt haiguse korral ja kes on tema tellimisperioodil veel vabad. Selliselt aitab talupidaja kaasa teenuse kättesaadavusele.