Maaeluministri määruse „Maaeluministri 23. jaanuari 2018. a määruse nr 4 „Turuarendustoetus” muutmine” eelnõu

Sisukokkuvõte:

 • Eelnõuga muudetakse maaeluministri 23. jaanuari 2018. a määrust nr 4 „Turuarendustoetus” .
 • Turuarendustoetust võib taotleda mittetulundusühing, kes on taotluse esitamise ajaks tegutsenud toiduainetööstuse või põllumajandustoodete tootmise valdkonnas vähemalt kolm viimast aastat ning kelle põhikirjaline eesmärk on nimetatud aja jooksul olnud toiduainetööstuse või põllumajandustoodete tootmise valdkonna edendamine, või Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel ja korras tunnustatud tootjarühm.
 • Toetatavates tegevustes saavad taotlejate kaudu osaleda ka ettevõtjad, kes vastavad määruses sätestatud nõuetele.
 • Tegemist on riigieelarvest rahastatava toetusega, mille puhul on oluline kulude tekkepõhisus ehk raamatupidamises tuleb kulud kajastada sel aastal, mil need tehti.
 • Kehtiv määrus sätestab, et toetust võib kasutada ainult nende kulude hüvitamiseks, mis on tehtud alates taotluse esitamise päevast ja mille eest on tasutud taotluse esitamise aasta 31. detsembriks.
 • Toetatav tegevus peab olema lõpetatud toetuse saamisele järgneva aasta 31. jaanuariks.
 • COVID-19 haigust põhjustava SARS-CoV-2 viiruse leviku tõttu võib siiski tekkida olukordi, mil tegevuste elluviimine lükkub edasi toetuse saajatest mitteolenevatel põhjustel.
 • Näiteks on esinenud olukordi, kus taotlejale on määratud toetus välisriigis toimuval messil osalemise korraldamiseks, kuid vahetult enne messi toimumist kehtestatakse rahvarohkete ürituste korraldamisele piirangud ja messikorraldaja lükkab messi edasi järgmisesse kalendriaastasse.
 • Kehtiva määruse alusel ei ole võimalik toetust saada selliste tegevuste elluviimiseks, mille kulud jaotuvad mitme kalendriaasta peale.
 • Määruse muudatusega luuakse võimalus viia tegevus ellu ja teha kulud pikema tähtaja jooksul tingimusel, et toetuse saaja on juba heas usus alustanud kulude tegemist ning tegevuste elluviimine lükkub edasi toetuse saajast mitteolenevatel põhjustel.
 • Muudatuste eesmärk on kohandada turuarendustoetuse rakendamist COVID-19 haigust põhjustava SARS-CoV-2 viiruse levikust tulenevate raskustega tegevuste elluviimisel ning muuta toetuse rakendamine paindlikumaks ja taotlejasõbralikumaks.
 • Määrus jõustub üldises korras.

Määruse eelnõu: Turuarendustoetus
Määruse seletuskiri: Turuarendustoetuse_SK