Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning veterinaarseaduse muutmise seaduse eelnõu

Sisukokkuvõte

  • Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning veterinaarseaduse muutmise seaduse eelnõul on kaks eesmärki.
  • Esiteks on eelnõu eesmärk lõpetada riiklik sekkumine tuulekaera tõrjeabinõude rakendamisel maatulundusmaal või muul maal. Eelnõu teiseks eesmärgiks on ajakohastada viiteid riigiabi käsitlevatele Euroopa Liidu õigusaktidele.
  • Tuulekaera tõrjeabinõud maatulundusmaal või muul maal on kehtestatud maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse (MPKS) 6. peatükis. Riikliku sekkumise eesmärgiks on olnud tuulekaera laialdase leviku vähendamine, tuulekaeravaba teraviljaseemne kasvatamiseks soodsa pinnase loomine ja põllumajandustootjatele tuulekaera levikust põhjustatud võimaliku majandusliku kahju ärahoidmine teraviljaseemnekasvatuses ja tarbeviljapõldudel. Maaeluministeerium tellis uuringu „Rakendatavate tuulekaera tõrjeabinõude tõhususe hindamine ja uute võimalike tõrjeabinõude rakendamine tootmises (2011–2015)“, milles on kajastatud ka tuulekaeraga saastatusest tekkinud majandusliku kahju ja saamata jäänud tulu arvutamise alused. Olenevalt tuulekaera saastumise astmest ja kehtinud realiseerimishinnast oli 2015. aastal efektiivset tuulekaeratõrjet mittetegevatel tootjatel odra puhul saamata jäänud tulu 94–614 eurot hektari kohta ning suvinisu puhul 153–532 eurot hektari kohta. Kui teraviljapõldudel oleks tehtud tuulekaeratõrjet efektiivsete herbitsiidide täisnormidega, oleks kulu tuulekaeratõrjele olnud 50,5–53,7 eurot hektari kohta.
  • Eelnõuga kavandatava muudatusega tunnistatakse kehtetuks MPKS-i tuulekaera tõrjeabinõudega seonduvad sätted. Kehtestatud tuulekaera tõrjeabinõude rakendamise kohustus on andnud soovitud tulemuse. Tuulekaera laialdane levik on vähenenud. Kui 2015. aastal oli 36 protsenti põllumaast saastunud tuulekaeraga siis 2021. aastal 19 protsenti, mistõttu on asjakohane vähendada õigusloome regulatiivset koormust maakasutajatele. Põllumajandusmaa kasutajad on teadlikud, et tuulekaeraga saastumine toob kaasa nii saagi- kui ka kvaliteedikao ning madalama kokkuostuhinna. Sellepärast teostavad nad oma põllumaal järjepidevat umbrohutõrjet, sealhulgas tuulekaeratõrjet ka ilma riikliku sekkumiseta.
  • MPKS-is on kehtestatud tuulekaera leviku vältimise abinõud, tuulekaera levitamise keeld ning tuulekaeraga saastunud põllumajandustoote ja pinnase käitlemise nõuded maatulundusmaal või muul maal. Tuulekaera levitamisena põllumajandusmaal ja muul maal käsitatakse tuulekaera levikuks soodsate tingimuste loomist ehk tuulekaera leviku vältimise abinõud jäetakse rakendamata või rakendatakse mitte piisaval määral. Tuulekaera leviku vältimiseks peab maakasutaja tema maal esineva tuulekaerataime hävitama hiljemalt õitsemise lõpu kasvufaasis. Tuulekaeraga saastunud põllumajandusmaal või muul maal, millel ei ole võimalik asjakohaseid tuulekaera leviku vältimise abinõusid rakendada ning mis on naabermaaks põllumajandusmaale, niidab maakasutaja taimiku maha enne, kui tuulekaerataim on jõudnud õitsemise lõpu kasvufaasi.
  • MPKS-iga on kehtestatud tuulekaera leviku vältimise abinõud, milleks on sertifitseeritud seemne külviks kasutamine, külvikorra ja viljavahelduse kasutamine, agrotehnilised võtted, tuulekaera väljakitkumine, taimekaitsevahendi kasutamine tuulekaera tõrjeks, levimisvõimelise tuulekaeraga saastunud põllumajandusmasina ja -seadme puhastamine vahetult pärast kasutamist ning põllumajandusmasina ja -seadme kasutada võtmise või teenustöö kasutamise korral teavitamine levimisvõimelise tuulekaera esinemisest põllumajandusmaal ja idanemisvõimeliste tuulekaeraseemnete hävitamine.
  • MPKS-is kehtestatud tuulekaera tõrjeabinõude rakendamisel riiklikku järelevalvet puudutavate sätete kehtetuks tunnistamise järel jäävad endiselt kehtima tuulekaera esinemisele kehtestatud nõuded teraviljaseemnes vastavalt taimede paljundamise ja sordikaitse seadusele (TPSKS). Põllumajandusministri määrusega on kehtestatud tuulekaera osas nõuded seemnepõllule, proovi võtmisele, proovi suurusele, turustamisele ja seemneproovi analüüsile. Seega jätkub tuulekaera esinemise piiramine riiklikul tasandil.
  • MPKS-i kavandatud muudatus mõjutab maakasutajat. Maakasutaja vabaneb kohustusest rakendada tuulekaera tõrjeabinõusid maatulundusmaal või muul maal ja väheneb maakasutaja halduskoormus. Samuti mõjutab kavandatav muudatus tuulekaeratõrjet mittetegevaid põllumajandusmaa naabruses asuva põllumajandusmaa ja muu maa kasutajaid, kellel kaob võimalus teavitada riiklikku järelevalveasutust tuulekaeraga saastumisest.
  • Tuulekaera puudutavate muudatuste ja MPKS-i § 34 lõike 2 ajakohastamise jõustumine on kavandatud üldises korras. Üleminekuaja vajadus puudub, kuna kavandatavate muudatustega tootjatele uusi kohustusi ei lisandu ja kehtetuks tunnistatavad kohustused ei nõua täiendavat aja- ega majanduskulu.

Määruse eelnõu: MPKS_VS_EN
Määruse seletuskiri: MPKS_VS_SK
Lisa 1: MPKS_VS_SK_lisa 1
Lisa 2: MPKS_VS_SK_lisa 2