Taimekasvatuse ja taimekaitsetööde kõrghooaeg on alanud ning Põllumajandus- ja Toiduamet tuletab meelde, et taimekaitsevahendite ohutuks kasutamiseks on äärmiselt oluline pidada kinni kõikidest nõuetest tööde teostamise l. Taimekaitse vahendite kasutamist reguleerib taimekaitseseadus ning selle alusel kehtestatud põllumajandusministri 29.11.2011. a määrus nr 90 ’Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded’. Nimetatud õigusaktid sätestavad, milliseid taimekaitsevahendeid Eesti Vabariigis kasutada tohib ning millised nõuded peavad olema täidetud nende kasutamisel.

Taimekaitse vahendite kasutamise üle otsustada ja töid läbi viia tohivad üksnes professionaalsed kasutajad, kes on läbinud vastava koolituse ja omavad kehtivat taimekaitsetunnistust. Professionaalne kasutaja järgib kindlasti ka integreeritud taimekaitse põhimõtteid.

Kasutada on lubatud üksnes Eestis ametlikult registreeritud ja konkreetseteks tõrje tööde ks mõe ldud taime kaitsevahendeid. Erilist tähelepanu tuleb pöörata iga taimekaitsevahendi kasutusjuhendile, kus on kirjas täpsed kasutustingimused, sh lubatud kasutusalad, kulunormid, kasutus- ja ooteajad, võimalikud kasutuspiirangud. Kasutustingimusi tuleb täpselt järgida ka eriloa alusel kasutada lubatud vahendite puhul.

Taimekaitse tööde teostamisel peab jälgima ka ilmastikutingimusi. Pritsimisel ei tohi temperatuur olla üle 25oC ja tuulekiirus üle 4 m/s. Arvestada tuleb tuule suunda lähedal asuvate objektide suhtes, et ära hoida nende võimalik saastumine.

Taimekaitsetööd peavad olema läbi viidud viisil, millega on välditud oht inimeste ja loomade tervisele ning ümbritsevale keskkonnale, silmas pidades ka head taimekaitsetava.

Lisatud meelespea annab põhjaliku ülevaate nõuetest taimekaitsevahendite kasutamisel. Vajalik info on leitav ka PTA kodulehelt ja Taimekaitsevahendite registrist.

Meelespea_pollumehele