Tähtajad

1.09 – ÜPT taotlemise korral peab olema alustatud tootmismaal tootmistegevusega
1.09 – lõppeb põllumajandusliku majapidamise üleandmisest teavitamise periood (kõik pindalatoetused, PTK ja MAK loomatoetused)
1.09 – PLK niitmise ja niite kokkukogumise tähtaeg

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus ehk PLK (iga kuupäeva taga on konkreetne nõue. Täpsemalt vaata siit: http:// www.riigiteataja.ee/akt/104012018016 ja selle toetuse puhul on ka palju alapõhiseid tähtaegu ja piiranguid, mis tulenevad kaitse-eeskirjast, kaitsekorralduskavast või liigi kaitse ja ohjamise tegevuskavast)

1.09-2.09 Uue Maailma Tänavafest

 

Prognoositav taotlusperiood
Ohtliku taimekahjustaja ja eriti ohtliku loomataudi tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamise toetus (meede 5.2)

Innovatsiooniklaster

september 1, 2018

Schedule

Date: