Maaeluministri 3. veebruari 2017. a määruse nr 14 „Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus” muutmine

Sissejuhatus:

  • Maaeluministri määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse (edaspidi ELÜPS) § 67 lõike 2 alusel “Eesti maaelu arengukava 2014−2020” tegevuse liigi 4.1 “Investeeringud põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamiseks” rakendamiseks.
  • Maaeluministri 3. veebruari 2017. a määruse nr 14 “Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus”  muutmise määruses tehakse muudatused tulenevalt sellest, et laiendatakse ja täpsustatakse sihtgruppi, kes saab toetust taotleda.
  • Kui varem said toetust taotleda tunnustatud tootjarühm ja tunnustamata tootjarühm, kes vastasid määruses sätestatud nõuetele, siis edaspidi saavad toetust taotleda ELÜPSi alusel ja korras tunnustatud tootjarühm ja tunnustatud tootjaorganisatsioon.
  • Teise olulise muudatusena võimaldatakse edaspidi taotlejatel vahetada taotluste hindamisel tegevusvaldkonda. See tähendab, et esmalt määratakse taotleja tegevusvaldkonnaks see tegevusvaldkond, kust ta on taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal saanud suurima osa oma müügitulust.
  • Kui aga taotleja kavandab teha investeeringu tegevusvaldkonda, kust ta ei ole saanud suurimat osa oma müügitulust, siis tekib tal võimalus vahetada tegevusvaldkond selle tegevusvaldkonna vastu, kus toetatavate tegevuste abikõlblik maksumus moodustab suurima osakaalu.
  • Tegevusvaldkonna vahetust peavad taotlejad põhjendama, tuues välja, millised eeltingimused on täidetud tegevusvaldkonna vahetamiseks, turustuskanalite valikud, valitud tegevusvaldkonnas saadava müügitulu prognoos ja teave selle kohta, milliseid edasisi tegevusi kavandatakse teha tegevusvaldkonnas, kus taotleja taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta müügitulu on suurim.
  • Ülejäänud muudatused on oma olemuselt normitehnilised ning täpsustavad ja selgitavad, samuti ajakohastatakse eelnõuga viiteid määruses nimetatud teistele õigusaktidele.
  • Määrus jõustub üldises korras.

Määruse eelnõu: EN_4_1_2021
Määruse seletuskiri: SK_4_1_2021
Lisa 3: Lisa_3
Lisa 4: Lisa_4
Lisa 5: Lisa_5
Lisa 6: Lisa_6